Nghiên cứu khoa học

        Với tầm nhìn xây dựng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ phát triển theo định hướng nghiên cứu văn hóa nghệ thuật, công tác nghiên cứu khoa học được nhà trường xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển hiện nay.
        Chức năng:
        Bộ phận NCKH có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý công tác nghiên cứu khoa học. Là đầu mối xây dựng kế hoạch, triển khai, giám sát, đánh giá các hoạt động khoa học công nghệ gắn kết với công tác; thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường.
        Nhiệm vụ:
        - Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chiến lược, kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác NCKH của Nhà trường dài hạn và hàng năm;
        - Xây dựng quy trình là đầu mối tổng hợp, quản lý, tổ chức thẩm định, đánh giá, nghiệm thu các công trình, dự án, đề tài NCKH các cấp. Đề xuất các hoạt động liên kết, hợp tác quốc tế về KH&CN;
        - Quản lý, xuất bản và phát hành Bản tin Văn hóa Nghệ thuật của Trường. Tổ chức biên soạn, biên tập các ấn phẩm, trang thông tin điện tử về KH&CN của nhà trường;
        - Tổ chức xét chọn các công trình NCKH tham dự các giải thưởng KH&CN. Thống kê, tổng hợp kết quả hoạt động KH&CN, sáng kiến cải tiến và tính giờ chuẩn NCKH của cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường;
        - Chủ trì và phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, cuộc thi khoa học,.. thường kỳ, đột xuất của nhà trường.
        Định hướng:
        - Tập trung phát triển một số lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ theo định hướng phát triển của thành phố, Bộ và theo thế mạnh của trường;
        - Đẩy mạnh hợp tác Quốc tế về khoa học công nghệ, gắn với đào tạo hợp tác Quốc tế;
        - Tăng cường đầu tư tài chính, xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động khoa học và công nghệ;
        - Nhà trường cử một số cán bộ, giảng viên và viên chức tham gia đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm nâng cao kiến thức và khả năng nghiên cứu; 
        - Tổ chức các buổi  chuyên đề, hội thảo khoa học… được diễn ra thường xuyên nhằm tạo ra môi trường học tập, nghiên cứu cho giảng viên và viên chức nhà trường.