Tầm nhìn, sứ mệnh

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của Thành phố Cần Thơ và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

        Tầm nhìn (Vision)

       Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ sẽ trở thành một trong những trường hàng đầu đào tạo về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

        Sứ mệnh (Mission)

       Sứ mệnh của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, sáng tác, biểu diễn hàng đầu của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài và bảo tồn các giá trị văn hóa của Dân tộc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng và quốc gia.