Văn bản của sòng bạc trực tuyến 188loto.com

Các văn bản do Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ ban hành áp dụng trong phạm vi nhà trường!

        1. Quyết định số 21/QĐ-TCĐ.VHNT ngày 28/02/2019 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ trong hoạt động Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.
        2. Quyết định số 22/QĐ-TCĐ.VHNT ngày 28/02/2019 Về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.
        3. Quyết định số 20/QĐ-TCĐ.VHNT ngày 28/02/2019 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét duyệt Sáng kiến Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.
        4. Quyết định số 154/QĐ-TCĐ.VHNT ngày 18/10/2019 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.
        5. Quyết định số 19/QĐ-TCĐ.VHNT ngày 28/02/2019 Về việc ban hành quy chế làm việc Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng  Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.
        6. Quyết định số 26/QĐ-TCĐ.VHNT ngày 28/02/2019 Về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên  Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.
        7. Quyết định số 119/QĐ-TCĐ.VHNT ngày 04/9/2019 Về việc ban hành Quy định thang chấm điểm thi đua, khen thưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.
        8. Hướng dẫn số 01/HD-TĐKT ngày 24/6/2019 Về việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.
        9. Quyết định số 23/QĐ-TCĐ.VHNT ngày 28/02/2019 Về việc ban hành quy chế làm việc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.
        10. Quyết định số 27/QĐ-TCĐ.VHNT ngày 28/02/2019 Về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.
        11. Quyết định số 24/QĐ-TCĐ.VHNT ngày 28/02/2019 Về việc ban hành Quy định quy chế tuyển sinh cao đẳng, trung cấp Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.
        12. Quyết định số 25/QĐ-TCĐ.VHNT ngày 28/02/2019 Về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.
        13. Quyết định số 21/QĐ-TCĐ.VHNT ngày 28/02/2019 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chi đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.
        14. Quyết định số 36/QĐ-TCĐ.VHNT ngày 15/4/2020 Về việc bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng tài sản công Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.
        15. Quyết định số 199/QĐ-TCĐ.VHNT ngày 27/12/2019 Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng tài sản công Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.
        16. Quyết định số 184/QĐ-TCĐ.VHNT ngày 09/12/2019 Về việc ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.
        17. Quyết định số 185/QĐ-TCĐ.VHNT ngày 09/12/2019 Ban hành quy chế về Quản lý và sử dụng con dấu.

        18. Quyết định số 123/QĐ-TCĐ.VHNT ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Cần Thơ về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.