Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2021

 

 KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2021

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2021); 75 năm Ngày Quốc tế Lao động đầu tiên được tổ chức trọng thể ở Việt Nam (1/5/1946 - 1/5/2021); cũng là năm tổ chức “Tháng Công nhân” lần thứ 10 theo Thông báo Kết luận số 77-TB/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thực hiện kế hoạch số 79/KH-LĐLĐ ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân” năm 2021, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyên “Tháng Công nhân” năm 2021 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua các hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2021 để tăng cường đoàn kết giai cấp, phát huy vai trò tiên phong, năng lực sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVC-LĐ) trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2021 và kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 nhằm thúc đẩy sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố Cần Thơ và đất nước.

2. Yêu cầu

- Tổ chức thiết thực các hoạt động “Tháng Công nhân” gắn với “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2021 và kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 01/5 có trọng tâm, trọng điểm, chủ yếu tổ chức tại cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên, CBCCVC-LĐ tham gia.

- Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền đồng cấp để chỉ đạo và phối hợp tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2021 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

- Tranh thủ huy động các nguồn lực xã hội, nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CCVC-LĐ.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI

1. Chủ đề:

Phát huy tinh thần Ngày Quốc tế Lao động (1/5) và Ngày Quốc tế Lao động lần đầu tiên được tổ chức trọng thể ở nước ta sau khi đất nước giành độc lập (1/5/1946), các cấp công tổ chức Tháng Công nhân năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”.

2. Chỉ tiêu

- Mỗi CĐCS chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức ít nhất 01 hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động thuộc đơn vị mình (về vật chất, tinh thần, sức khỏe, học tập…).

- Mỗi CĐCS thực hiện ít nhất 01 công trình hoặc 01 sáng kiến trong hoạt động Công đoàn của đơn vị mang lại hiệu quả thiết thực cho đoàn viên, CBCCVC-LĐ trong khoảng thời gian từ tháng 02 đến tháng 5/2021.

- Xét và đề nghị Mái ấm Công đoàn.

- Phấn đấu phát triển đoàn viên công đoàn và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp (nếu có nguồn).

3. Nội dung hoạt động:

Các cấp công đoàn tiếp tục tổ chức các hoạt động đang phát huy hiệu quả, được đông đảo đoàn viên công đoàn, CBCCVC-LĐ đón nhận, được các cấp ủy đảng, chính quyền, người sử dụng lao động quan tâm, ủng hộ; đồng thời tập trung thực hiện một số hoạt động, hưởng ứng các Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố phát động như sau:

3.1. Tổ chức Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

3.1.1. Đối tượng tham gia chương trình

Đoàn viên công đoàn, CBCCVC-LĐ trong các cơ quan, đơn vị.

3.1.2. Cách thức triển khai

a. Công đoàn cơ sở:

- Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình có nội dung cụ thể và chính sách động viên đối với đoàn viên, CBCCVC-LĐ có sáng kiến đã được áp dụng mang lại kết quả trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2021; tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện; phổ biến, vận động đoàn viên, CBCCVC-LĐ tích cực tham gia Chương trình; tổng hợp, thẩm định và giới thiệu những sáng kiến của đoàn viên, CBCCVC-LĐ hưởng ứng Chương trình đã được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý triển khai thực hiện, đã có hiệu quả hoặc áp dụng thử có khả năng mang lại lợi ích thiết thực gửi về Công đoàn Viên chức thành phố để tổng hợp gửi về Liên đoàn Lao động thành phố

- Phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức đánh giá, tôn vinh, khen thưởng các cá nhân tích cực tham gia Chương trình và có sáng kiến làm lợi cho cơ quan, đơn vị.

Thời gian thực hiện: Tháng 5/2021

b. Công đoàn Viên chức thành phố:

Xây dựng  kế hoạch triển khai thực hiện và hướng dẫn các cấp công đoàn tham gia, hưởng ứng thực hiện chương trình; tổ chức các hình thức biểu dương các sáng kiến của đoàn viên, CBCCVC-LĐ tại các công đoàn cơ sở và lựa chọn những sáng kiến tiêu biểu giới thiệu về Liên đoàn Lao động thành phố (qua Ban Chính sách kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng).

3.1.3. Thời gian thực hiện: từ tháng 02 đến tháng 5/2021 (có kế hoạch riêng).

3.2. Tổ chức chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”:

 - Các cấp Công đoàn tổ chức lắng nghe đoàn viên, CBCCVC-LĐ trong các cơ quan, đơn vị bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc, những câu chuyện cảm động trong công việc và cuộc sống của CBCCVC-LĐ; lựa chọn nội dung cấp bách, có tác động lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng đến đông đảo đoàn viên, CCVC-LĐ để có biện pháp giải quyết phù hợp, có hiệu quả; truyền thông kịp thời kết quả thực hiện.

- Đối với những vấn đề đã có trong quy định thì giải thích để đoàn viên, CBCCVC-LĐ hiểu rõ; đối với những vấn đề chưa có trong quy định thì kiến nghị với cấp có thẩm quyền, người sử dụng lao động. Đối với những trường hợp đặc biệt khó khăn phát sinh trong thời gian diễn ra Chương trình, cần chung tay giải quyết theo quy định của cơ quan, đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Từ 01/5 đến ngày 31/5/2021.

3.3. Tổ chức các hoạt động “Cảm ơn người lao động”:

Căn cứ điều kiện thực tế, công đoàn cơ sở đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp lựa chọn các hình thức, hoạt động phù hợp để “Cảm ơn người lao động” đã gắn bó, đồng hành với cơ quan, đơn vị nhất là trong thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển kinh tế, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thông qua các hoạt động như:

- Tổ chức gặp mặt, biểu dương, tri ân CBCCVC-LĐ có nhiều sáng kiến đã được áp dụng trong phạm vi cơ sở và mang lại lợi ích thiết thực tại cơ quan, đơn vị;

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên; tìm kiếm đối tác mới để triển khai chương trình phúc lợi; vận động và phối hợp cùng các đối tác cung cấp sản phẩm hàng hóa chất lượng, tạo điều kiện để đoàn viên CBCCVC-LĐ được mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ mới giá ưu đãi.

Thời gian thực hiện: Từ 01/5 đến 31/5/2021, tập trung vào ngày 01/5/2021.

3.4. Công tác tuyên truyền:

a. Nội dung tuyên truyền:

 - Tuyên truyền về truyền thống, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động (1/5); bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết 20-NQ-TW, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tuyên tuyền chủ trương về xây dựng giai cấp công nhận Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết đại hội XIII của Đảng.

- Tuyên truyền về ý nghĩa Ngày Quốc tế Lao động đầu tiên được tổ chức mít tinh trọng thể ở nước ta sau khi giành độc lập (1/5/1946); tầm quan trọng của Sắc lệnh số 56 ngày 29/4/1946 quy định người lao động được nghỉ làm việc và có hưởng lương trong ngày Quốc tế Lao động (1/5).

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tháng Công nhân và các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021.

- Kết hợp tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và chủ đề Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2021.

b. Hình thức tuyên truyền:

Tùy theo điều kiện tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực:

- Tổ chức chiến dịch truyền thông Tháng Công nhân năm 2021 trên hệ thống thông tin cơ sở, tập trung truyền thông các hoạt động ở công đoàn cơ sở, được đông đảo đoàn viên, CBCCVC-LĐ hưởng ứng; kết quả tổ chức các hoạt động góp phần bảo đảm việc làm, thu nhập cho đoàn viên, CBCCVC-LĐ và phát triển cơ quan, đơn vị.

- Chú trọng truyền thông trên mạng xã hội, từ đó lan tỏa ý nghĩa các hoạt động công đoàn tạo sức thu hút trong hệ thống và sự chú ý của cộng đồng xã hội:

+ Phát động đòan viên, CBCCVC-LĐ đăng tải bài viết chia sẻ những hình ảnh hoạt động, những câu chuyện, những hành động của bản thân, của tổ chức công đoàn trong quá trình công tác, tham gia các hoạt động công đoàn, tạo hiệu ứng lan tỏa cho mỗi bài viết.

+ Xây dựng trang fanpage của công đoàn cơ sở để đưa các thông tin, hoạt động về Tháng Công nhân và Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2021.

- Tổ chức chương trình giao lưu, hỗ trợ đoàn viên, CBCCVC-LĐ, nhất là đối với CĐCS có thể tổ chức lồng ghép trong hoạt động “Cám ơn người lao động”.   

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

“Tháng Công nhân” năm 2021 được phát động thực hiện từ ngày 25/4/2021 đến hết  ngày 31/5/2021.

1. Công đoàn Viên chức thành phố:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền và tổ chức các hoạt động tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

- Tổng hợp danh sách đề nghị được hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho CBCCVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; giám sát việc thi hành các chế độ chính sách về lao động; Phối hợp các ban chuyên đề thực hiện công tác khen thưởng theo từng hoạt động.

2. Công đoàn cơ sở:

- Căn cứ Kế hoạch của thành phố, Ban chấp hành CĐCS xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2021 phù hợp với tình hình nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức phát động “Tháng Công nhân” năm 2021 tại cơ quan, đơn vị bảo đảm thiết thực, rộng rãi trong toàn thể đoàn viên, CBCCVC-LĐ. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, tổ chức thăm hỏi giúp đỡ CBCCVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền “Tháng Công nhân” năm 2021 tại cơ quan, đơn vị và tăng cường phối hợp giới thiệu điển hình, tuyên truyền hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS và công tác giới thiệu đoàn viên công đoàn và người lao động tiêu biểu ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động.

Lưu ý : Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến vẫn còn nhiều phức tạp. Tùy điều kiện thực tế, các cấp Công đoàn xin ý kiến cấp ủy, trao đổi với thủ trưởng cơ quan, đơn vị để triển khai tổ chức các hoạt động. Chấp hành nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, tuyệt đối không tập trung đông người (nếu không có chỉ đạo hoặc được sự cho phép của các cơ quan chức năng).

Trên đây là kế hoạch tổ chức “Tháng Công nhân” năm 2021, đề nghị Công đoàn các cấp khẩn trương, nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Văn phòng Công đoàn Viên chức thành phố Cần Thơ qua email:[email protected] trước ngày 04/6/2021 để tổng hợp gởi về Liên đoàn Lao động thành phố đúng thời gian quy định.

 

           

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:

 CHỦ TỊCH

- BTV LĐLĐ TPCT (để báo cáo);

- Ban Tuyên giáo- Nữ công (để biết)

- BCH  CĐVC TP (để chỉ đạo thực hiện);                                              

- CĐCS trực thuộc (để th/hiện);                                     

- Lưu: VP.                                                          

 

Đã ký

 

 

  Nguyễn Thị Diệu Hiền