Phòng Quản lý đào tạo và Công tác học sinh, sinh viên

Phòng Quản lý đào tạo và Công tác học sinh, sinh viên là phòng chức năng trực thuộc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ:
* Tên viết tắt: QLĐT&CTHSSV
* Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về công tác đào tạo, liên kết đào tạo, tuyển sinh, quản lý sinh viên (HSSV):
+ Công tác đào tạo:
- Lập kế hoạch đào tào, quản lý tổ chức thực hiện dạy, học các cấp trình độ theo quy chế đào tạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Quản lý hồ sơ, sổ sách đào tạo của Trường, hướng dẫn nhà giáo, khoa thực hiện hồ sơ, sổ sách theo quy định;
- Tổ chức, hướng dẫn các khoa xây dựng chương trình đào tạo, chỉnh sửa chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, mở, đóng ngành đào tạo; 
- Quản lý kết quả học tập của người học; tổ chức xét học tiếp, ngừng học, cho thôi học và bảo lưu kết quả học tập, học lại, thi lại, cắm thi, chuyển trường, chuyển lớp đối với người học;
- Phối hợp các khoa lập thời khóa biểu, quản lý thời khóa biểu, theo dõi giảng dạy của nhà giáo (giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng);
- Phối hợp các phòng, khoa tổ chức xét tốt nghiệp, lễ khai giảng, lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp; quản lý, lưu trữ, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, bảng điểm cho người học;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, lập kế hoạch hội giảng, chủ trì công tác hội giảng;
- Quản lý định mức giảng dạy của giảng viên và các chế độ về công tác giảng dạy, thống kê giờ giảng (báo giảng), theo dõi, quản lý hợp đồng giảng dạy, hồ sơ thỉnh giảng giảng viên;
- Hướng dẫn công tác giáo vụ cho các khoa;
- Quản lý thư viện, thực hiện nghiệp vụ thư viện theo quy định;
- Quản trị và phát triển phần mềm quản lý đào tạo.
- Quản lý ngành/ nghề đào tạo ở các cấp đào tạo: Quản lý văn hóa, Thư viện; quản lý các môn học, mô đun chung;
+ Công tác liên kết đào tạo: 
- Phối hợp với đơn vị liên kết đào tạo quản lý các lớp liên kết đào tạo tại Trường: Thời khóa biểu, thông báo, thu nhận hồ sơ tuyển sinh, theo dõi tiến độ,...
- Tham mưu công tác liên kết đào tạo với các cơ sở khác;
 Công tác tuyển sinh: 
Tham mưu, phối hợp các phòng, khoa thực hiện công tác tuyển sinh, báo cáo kết quả tuyển sinh, trúng tuyển, tổ chức nhập học, quản lý và lưu trữ dữ liệu tuyển sinh (hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử).
 Công tác quản lý học sinh, sinh viên:
- Tham mưu, quản lý, tổ chức thực hiện quy chế học sinh, sinh viên;
- Sắp xếp lớp, chỉ định ban cán sự lâm thời cho các lớp trong thời gian đầu khoá học; 
- Hướng dẫn thực hiện và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, tham mưu công tác chủ nhiệm;
- Làm thẻ cho HSSV nhập học, thu thẻ HSSV thôi học, tốt nghiệp ra trường và giải quyết các vấn đề phát sinh về thẻ trong quá trình HSSV học tập tại trường;
- Thống kê, lập các báo cáo định kỳ về HSSV, quản lý hồ sơ của HSSV trúng tuyển, nhập học, trả hồ sơ cho HSSV khi ra trường (Hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử trên phần mềm);
- Tổ chức triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, giới tính, lối sống cho HSSV theo kế hoạch của nhà trường; tổ chức các hoạt động khác ngoài giờ lên lớp;
- Tổ chức và quản lý các đợt sinh hoạt công dân - HSSV theo kế hoạch, phổ biến chính sách, pháp luật, chế độ và các sinh hoạt chính trị khác;
- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; hướng dẫn HSSV chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế;
- Phối hợp với Ban quản lý Ký túc xá tổ chức tiếp nhận HSSV vào Khu nội trú; tổ chức và duy trì hoạt động của các tổ chức tự quản của HSSV trong khu nội trú;
- Quản lý HSSV ngoại trú, giải quyết các xác nhận để HSSV có thể đăng ký tạm trú tại nơi cư trú;
- Phối hợp với các phòng, khoa trong trường quản lý giáo HSSV, giải quyết các chế độ chính sách: học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo, các loại đơn, giấy xác nhận và các chế độ khác có liên quan đến HSSV; đôn đốc đóng học phí; 
- Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, tổ chức cho HSSV, tổ chức cho HSSV đi trải nghiệm; chủ trì tổ chức các cuộ thi Startup Kite cho HSSV.
- Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng trong việc theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của HSSV; phân loại, xếp loại rèn luyện HSSV cuối học kỳ, năm học, khoá học; chỉ đạo các lớp tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng, cho tập thể và cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm nội quy, quy chế; xét học bổng, học phí cho HSSV; 
- Tổ chức thực hiện việc trao đổi kết quả học tập và rèn luyện của HSSV với gia đình; 
- Tổ chức và quản lý việc HSSV tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác; 
- Theo dõi công tác phát triển Đảng trong HSSV, phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường và các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của HSSV, tạo điều kiện cho HSSV có môi trường rèn luyện, phấn đấu;
- Thực hiện tư vấn pháp lý, tâm lý, xã hội cho HSSV; triển khai phổ biến các chính sách liên quan đến HSSV; 
- Đề xuất danh sách HSSV có hoàn cảnh khó khăn để nhà trường xem xét giải quyết; 
- Phối hợp với cơ sở y tế triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, quản lý và chăm sóc sức khỏe cho HSSV; 
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến công tác y tế trường học, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch, bệnh; 
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm duy trì nề nếp giữ gìn vệ sinh môi trường của các lớp học để bảo đảm vệ sinh tại công trình vệ sinh chung; 
- Phối hợp với các Phòng Hành chính – Tổng hợp, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi Trường đóng, khu vực có sinh viên ngoại trú xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho HSSV; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến HSSV.
- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đơn vị tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao;
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Hiệu trưởng.

* Cơ cấu tổ chức: hiện phòng có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và 05 viên chức.