Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng Hành chính - Tổng hợp là phòng chức năng trực thuộc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ:
* Tên viết tắt: HCTH
* Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về công tác hành chính, tổng hợp, tổ chức, kế hoạch, tài chính, quản trị:
+ Công tác hành chính, tổng hợp:
- Thu phát công văn, tài liệu, đánh máy, liên lạc, phân phối báo chí, thư từ, cấp các lọai giấy giới thiệu, công lệnh, sao y công văn,… kịp thời và đúng quy định;
- Quản lý con dấu của trường theo quy định của pháp luật;
- Lưu trữ tài liệu, công văn, hồ sơ và hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị trong Trường thực hiện đúng quy định về công tác văn thư - lưu trữ; 
- Kiểm tra nội dung, thể thức văn bản của trường trước khi phát hành; 
- Công tác lễ tân, khánh tiết, đưa đón và tiếp khách đến làm việc với nhà trường;
- Bảo dưỡng, bảo trì, bảo quản phương tiện ôtô của trường sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công tác; đảm bảo giữ xe tốt, lái xe an toàn;
- Tổ chức thường xuyên, chu đáo lao động tạp vụ phục vụ kịp thời cho yêu cầu công tác trong Trường;
- Phối hợp các phòng khoa, tổ chức đoàn thể cùng thực hiện các họat động giáo dục, lễ hội các sinh họat phong trào;
- Xây dựng lịch công tác tuần, tháng, quý, năm của nhà trường; đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác đã được phê duyệt triển khai;
- Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định và các báo cáo chuyên đề, đột xuất khi có yêu cầu;
- Tổ chức các đợt sinh họat chính trị, tuyên truyền phổ biến thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các nội quy, quy chế của trường cho viên chức; 
- Theo dõi, thực hiện công tác pháp chế, thanh tra, phòng chống tham những, lãng phí trong nhà trường;
- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tuyên truyền vận động viên chức sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật, xây dựng đoàn kết nội bộ cơ quan; xây dựng nhà trường đạt chuẩn văn hóa, an toàn an ninh trật tự;
+ Công tác tổ chức:
- Xây dựng đề xuất phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, vị trí việc làm trong Trường phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, năng lực và nhu cầu nhiệm vụ công tác;
- Thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí việc làm, tuyển dụng, nghỉ hưu, thôi việc, thai sản;
- Thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động: nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lượng trước thời hạn, phụ cấp, nghỉ phép, đi nước ngoài, xác nhận công tác,….;
- Tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức, người lao động;
- Tham mưu công tác đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
  Công tác quản trị:
- Quản lý cơ sở vật chất, phòng học, phòng làm việc, phòng máy tính, kho tàng, nhà ở,… và các tiện nghi, trang thiết bị của Trường; thực hiện việc kiểm kê tài sản theo định kỳ;
- Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện/nước, thông tin liên lạc, cảnh quan đô thị, đảm bảo các điều kiện, phương tiện phòng cháy chữa cháy;
- Tiếp nhận, bảo quản, phân phối và thu hồi các dụng cụ, nhạc cụ, đồ dùng, tài sản của Trường; kịp thời phát hiện, báo cáo các trường hợp mất mát, hư hỏng, xuống cấp và đề xuất, thực hiện việc tu bổ, sửa chữa, thay thế các vật dụng, trang thiết bị, phương tiện làm việc, giảng dạy - học tập của trường;
- Mua vật tư, vật dụng, thiết bị phục vụ họat động của nhà trường;.
- Tổ chức tốt các họat động của đội Tự vệ, Đội phòng cháy chữa cháy của trường; giữ gìn trật tự trị an, bí mật Nhà nước, xây dựng Trường học an toàn;
- Quan hệ chặt chẽ với chính quyền, cơ quan công an, quân sự địa phương phối hợp công tác bảo vệ an ninh chung trong khu vực;
+ Công tác tài chính:
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; tham mưu thực hiện đúng các định mức, tiêu chuẩn, chế độ tài chính hiện hành; kịp thời đề xuất việc bãi bỏ các định mức, tiêu chuẩn chế độ không còn phù hợp;
- Thực hiện công khai tài chính tại đơn vị theo quy định;
- Lập dự toán, thực hiện quyết toán các nguồn kinh phí theo đúng quy định tài chính kế toán hiện hành. Thực hiện báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo tài sản cố định hàng năm theo đúng biểu mẫu, đúng mục lục ngân sách hiện hành và đúng thời gian quy định;
- Quản lý vốn và tài sản Nhà nước, quản lý các khoản thu chi, việc trích lập/quản lý/sử dụng các quỹ của trường; đối chiếu thường xuyên số dư hàng tháng, kịp thời phát hiện các sơ hở, thiếu sót để đề xuất việc khắc phục, sửa đổi, bổ sung. Giám sát toàn bộ các họat động tài chính trong Trường, gồm cả họat động: căng tin, giữ xe,…
- Thanh toán công tác phí, tiền tàu xe và các chứng từ khác đúng chính sách, đúng chế độ; 
- Thu học phí, lệ phí ký túc xá và cấp phát học bổng, trợ cấp xã hội cho các đối tượng học sinh, sinh viên đúng kỳ hạn, lưu giữ biên lai, chứng từ và các hồ sơ tài chính và định mức quy định;
- Thực hiện chế độ lương, bảo hiểm xã hội, y tế,… các chế độ chính sách của người lao động.
+ Công tác kế hoạch: Tham mưu lập quy hoạch, kế hoạch trung hạn và hàng năm, các chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch;
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Hiệu trưởng.

* Cơ cấu tổ chức: hiện phòng có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, 08 viên chức và 04 người lao động.