Chi bộ sòng bạc trực tuyến 188loto.com

        Chi bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 370-QĐ/ĐUK ngày 16/5/2017 là Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ. Chi bộ được thành lập với 20 đảng viên. Ban Chấp hành Chi bộ có 03  đồng chí, đồng chí Trần Văn Nam giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Hương giữ chức Phó Bí thư.
        Ngày 03/6/2020, Chi bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ tổ chức Đại hội khóa 02 bầu ra 04 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi bộ.
        Từ khi thành lập đến nay, Chi ủy tổ chức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ và nhiệm vụ do Đảng ủy cấp trên giao:
        - Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp Chi bộ. 
        - Cụ thể  hóa và lãnh đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ; tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Khối về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong Chi bộ.  
        - Quyết định chủ trương, biện pháp, chương trình  làm việc toàn khóa, công tác hàng năm, 6 tháng, quý của Chi bộ nhằm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ theo nhiệm kỳ. 
        - Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác giáo dục chính trị tư tưởng; lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên, công tác cán bộ và quản lý cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các đoàn thể; đề ra kế hoạch, giải pháp hoạt động có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian. 
        - Trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nhân sự giới thiệu ứng cử các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ; nhân sự bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ. 
        - Giới thiệu người ứng cử hoặc người được đề nghị chỉ định vào Ban Chấp hành Chi bộ. 
        - Thảo luận, biểu quyết xét thi hành kỷ luật hoặc đề nghị thi hành kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn phân cấp quản lý cán bộ của Đảng ủy Khối. 
        - Chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ tiếp theo.
        - Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của Chi bộ giữa hai kỳ họp Chi bộ. 
        -  Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và chịu trách nhiệm về những chủ trương, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Khối và Chi bộ. Quyết định phân công Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ. 
        - Quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các hội nghị Ban Chấp hành Chi bộ; báo cáo Chi bộ những chủ trương và quyết định của Ban Chấp hành Chi bộ. Chuẩn bị những vấn đề cần thiết đưa ra Ban Chấp hành thảo luận và quyết định theo thẩm quyền của Ban Chấp hành. Quyết định những vấn đề lớn, cấp bách thuộc trách nhiệm quyết định của Chi ủy và báo cáo với Chi bộ trong kỳ họp gần nhất.  
        -  Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, các chuyên đề công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Thay mặt Chi bộ báo cáo với Đảng ủy Khối về tình hình hoạt động của Chi bộ và xin ý kiến chỉ đạo. 
        - Cho ý kiến nhân sự bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, khoa trực thuộc Trường. 
        - Thực hiện đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phân công, khen thưởng, kỷ luật theo phân cấp quản lý cán bộ; chuẩn bị dự kiến nhân sự Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư báo cáo Chi bộ biểu quyết và trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 
        - Phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, các ban Đảng ủy Khối, Ban cán sự đảng, đảng đoàn các cơ quan Thành phố thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo Quyết định số 16-QĐi/TU ngày 29/01/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử; Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. 
        - Quyết định các vấn đề về công tác tổ chức đảng và đảng viên theo quy định Điều lệ Đảng; kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng.  
        - Đề nghị kết nạp đảng, xét chuyển đảng viên chính thức. 
        - Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Đảng ủy Khối.