Bài bố cục tranh màu lớp Cao đẳng Thiết kế Đồ họa K4

                               Bài vẽ của sinh viên:  Nguyễn Thị Thanh Xuân

                              Bài vẽ của sinh viên: Nguyễn Anh Gia Bảo

 

                         Bài vẽ của sinh viên : Nguyễn Quốc Cảnh

                            Bài vẽ của sinh viên:  Đặng Thế Thiên

                              Bài vẽ của sinh viên:  Bùi Duy Khanh

                                   Bài vẽ của sinh viên: Nguyễn Trần Hương Lan

                         Bài vẽ của sinh viên: Phạm Minh Anh

                          Bài vẽ của sinh viên: Đặng Thế Thiên

                      Bài vẽ của sinh viên: Bùi Duy  Khanh

                                                                     GVHD : Cô Hồng Trang