Phòng Công tác học sinh sinh viên

Phòng Công tác học sinh, sinh viên là phòng chức năng trực thuộc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ:
* Tên viết tắt: CTHSSV
* Chức năng, nhiệm vụ:
- Thực hiện nhiệm vụ quản lý HSSV; Giải quyết các chế độ chính sách, trợ cấp xã hội, học bổng, miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên (HSSV). Hướng dẫn các thủ tục vay vốn và tư vấn, giới thiệu việc làm cho HSSV.
- Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, kiểm định chất lượng, xuất bản bản tin Văn hóa nghệ thuật Cần Thơ.
- Thực hiện công tác khảo thí, giới thiệu việc làm cho HSSV.
- Công tác thi đua - khen thưởng: 
+ Thực hiện công tác thi đua khen thưởng - kỷ luật đối với HSSV. Kiến nghị biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập - rèn luyện;
+ Lập hồ sơ xử lý kỷ luật đối với những HSSV vi phạm nội quy, quy chế;
+ Phối hợp xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trong HSSV.
- Công tác chính trị và phổ biến pháp luật:
+ Tổ chức các đợt sinh họat chính trị, tuyên truyền phổ biến thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các nội quy, quy chế của trường cho HSSV. 
+ Chủ trì phối hợp các phòng/khoa định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thọai giữa lãnh đạo nhà trường với HSSV, làm đầu mối giải quyết và trả lời các khiếu nại của HSSV.
+ Tổ chức đánh giá, phân loại kết quả rèn luyện HSSV theo định kỳ. 
+ Kết hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, phong trào hiến máu nhân đạo, chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh cho HSSV.
+ Quản lý HSSV nội trú và ngọai trú.
+ Quản lý hồ sơ HSSV theo đúng biểu mẫu quy định.
- Phối hợp với bộ phận Quản lý Ký túc xá:
+ Trực tiếp quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất của Ký túc xá (KTX): nhà cửa, phòng ở, sân bãi, điện nước, trang thiết bị,…
+ Triển khai công tác HSSV ở KTX theo quy định. Xây dựng, phổ biến cho HSSV nội trú thực hiện Quy định của KTX. Thực hiện tốt công tác giữ gìn trật tự an ninh, phòng chống tệ nạn trong khu vực KTX. Xử lý hoặc đề nghị lên cấp trên xử lý các trường hợp HSSV vi phạm nội quy, quy chế KTX hoặc vi phạm pháp luật.
+ Quản lý việc sinh họat, ăn, ở và học tập của HSSV trong KTX; hướng dẫn, thực hiện công tác vệ sinh phòng dịch cho HSSV; kịp thời xử lý, giải quyết các trường hợp sơ cấp cứu. 
+ Phối hợp với các phòng/khoa, Đoàn Thanh niên tổ chức cho HSSV nội trú tham gia họat động văn hóa văn nghệ, họat động xã hội.
+ Phối hợp với phòng Hành chính - Tổ chức tổ chức nhận vào và cho ra khỏi KTX đối với HSSV theo đúng các điều kiện và tiêu chuẩn do Trường đề ra. Kết hợp với địa phương tổ chức quản lý tạm trú đối với HSSV ngọai trú theo đúng quy định của Chính quyền địa phương và nhà trường.
- Công tác Y tế:
+ Tổ chức và điều hành họat động phòng Y tế trong Trường, thường xuyên kiểm tra công tác y tế trong trường theo kế họach.
+ Phối hợp với các phòng/khoa, tổ chức đoàn thể trong trường xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.
+ Phối hợp với cơ sở y tế triển khai thực hiện các họat động Y tế trường học, phòng chống dịch bệnh, an tòan vệ sinh thực phẩm, phòng chống thương tích, phòng chống HIV và AIDS,…

* Cơ cấu tổ chức: hiện phòng có Trưởng phòng và 02 viên chức.