Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo là phòng chức năng trực thuộc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ:
* Tên viết tắt: ĐT
* Chức năng, nhiệm vụ:
- Nghiên cứu nhu cầu, xác định mục tiêu, định hướng quy mô đào tạo; đề xuất các ngành, chuyên ngành và xác định nội dung và phương pháp đào tạo các bậc và hệ đào tạo cho từng ngành, chuyên ngành đào tạo trong trường. Nghiên cứu, biên sọan nội dung các đề án xin mở mã ngành mới.
- Quản lý nội dung giảng dạy/học tập các chương trình đào tạo của trường, thực hiện đúng các chương trình khung của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Tham mưu triển khai, thẩm định, phê duyệt đề cương chi tiết bài giảng các môn học/mô-đun. Kiểm soát việc thực hiện nội dung, chương trình, các giáo trình đào tạo do nhà trường ban hành đối với các khoa và từng giảng viên. 
- Thực hiện và kiểm soát việc tổ chức đào tạo theo đúng quy chế đào tạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Thực hiện hợp đồng giảng dạy đối với giảng viên thỉnh giảng theo kế họach và quy định của trường.
- Tổ chức thực hiện tốt quy chế giảng dạy, học tập. Tổ chức và kiểm tra coi thi, thi lại, học và thi lại, chỉ đạo học kỳ hè. Quản lý ngân hàng đề thi, cập nhật thường xuyên ngân hàng đề thi, đề xuất các hình thức thi và quản lý chặt chẽ kết quả thi. 
- Xây dựng chương trình, kế họach đào tạo, giảng dạy - học tập từng học kỳ và toàn năm học, triển khai thực hiện sau khi trình hội đồng trường phê duyệt. Báo cáo định kỳ thời khóa biểu giảng dạy - học tập hàng tuần cho Ban Giám hiệu.
- Thực hiện công tác: tuyển sinh, tốt nghiệp, khai giảng, bế giảng các bậc, hệ đào tạo của Trường. 
- Quản lý các khóa học; đánh giá môn học/mô-đun, thi kết thúc môn học/mô-đun và thi tốt nghiệp; điều kiện công nhận, xếp loại và cấp bằng tốt nghiệp.
- Quản lý kết quả học tập của HSSV. Đề xuất Hiệu trưởng xem xét HSSV học tiếp, ngừng học, buộc thôi học, khen thưởng, kỷ luật, chuyển đổi hình thức học tập của HSSV theo quy chế hiện hành.
- Quản lý, cấp phát các lọai văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 24/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Tham mưu và thực hiện các nội dung, thủ tục, công việc liên quan đến việc tổ chức, phối hợp liên kết mở các lớp hệ Vừa làm vừa học tại trường và tại các địa phương khác trong thành phố.

* Cơ cấu tổ chức: hiện phòng có Trưởng phòng và 04 viên chức (01 viên chức kiêm nhiệm).