Phòng Hành chính - Tổ chức

Phòng Hành chính - Tổ chức là phòng chức năng trực thuộc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ:
* Tên viết tắt: HCTC
* Chức năng, nhiệm vụ:
- Công tác nhân sự:
+ Tham mưu xây dựng cơ cấu, tổ chức nhân sự các phòng, khoa, bộ phận. Quản lý biên chế viên chức của trường, xây dựng và tổ chức thực hiện quy họach cán bộ, đào tạo lại đối với giảng viên;
+ Tham mưu việc xét tuyển dụng và bố trí cán bộ thi tuyển viên chức theo chỉ tiêu được giao; 
+ Tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học của trường;
+ Thực hiện các chế độ, quy định về quản lý hồ sơ viên chức và quản lý hồ sơ nội vụ của trường. 
- Công tác chế độ chính sách:
+ Thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức trong việc thâu nhận, thuyên chuyển, cho thôi việc, hưu trí đối với viên chức, người lao động của trường;
+ Lập hồ sơ định mức lương, nâng bậc lương theo định kỳ và trước thời hạn; định mức trợ cấp về bảo hiểm xã hội, phụ cấp hưu trí, nghỉ việc cho viên chức;
+ Giải quyết các chế độ chính sách, thủ tục cho viên chức đi công tác, nghỉ phép theo quy định.
- Công tác chính trị và phổ biến pháp luật:
+ Tổ chức các đợt sinh họat chính trị, tuyên truyền phổ biến thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các nội quy, quy chế của trường cho viên chức; 
+ Theo dõi, thực hiện công tác pháp chế, thanh tra trong cơ quan;
+ Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tuyên truyền vận động viên chức sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật, xây dựng đoàn kết nội bộ cơ quan;
+ Phối hợp với các đoàn thể và các bộ phận có liên quan thực hiện các đợt sinh họat chính trị, phổ biến thời sự, tổ chức các lọai hình sinh họat nhằm giáo dục nhân cách, đạo đức và lối sống văn hóa trong tập thể viên chức, người lao động; 
+ Lập chương trình, kế họach triển khai cuộc vận động học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn trường.
- Công tác tổng hợp:
+ Xây dựng kế họach và lịch công tác tuần, tháng, quý, năm trình Ban Giám hiệu; đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác đã được phê duyệt triển khai;
+ Chuẩn bị các cuộc họp của Ban Giám hiệu;
+ Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định và các báo cáo chuyên đề, đột xuất khi có yêu cầu;
+ Kiểm tra nội dung, thể thức văn bản của trường trước khi phát hành; 
+ Chịu trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện: chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Trường, chương trình xây dựng Trường học văn hóa,…
- Công tác hành chính:
+ Thu phát công văn, tài liệu, đánh máy, liên lạc, phân phối báo chí, thư từ, cấp các lọai giấy giới thiệu, công lệnh, sao y công văn,… kịp thời và đúng quy định;
+ Quản lý con dấu của trường theo quy định của pháp luật;
+ Lưu trữ tài liệu, công văn, hồ sơ và hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị trong Trường thực hiện đúng quy định về công tác văn thư - lưu trữ;
+ Công tác lễ tân, đưa đón và tiếp khách đến làm việc với nhà trường;
+ Bảo dưỡng, bảo trì, bảo quản phương tiện ôtô của trường sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công tác; đảm bảo giữ xe tốt, lái xe tuyệt đối an toàn;
+ Tổ chức thường xuyên, chu đáo lao động tạp vụ phục vụ kịp thời cho yêu cầu công tác trong Trường;
+ Phối hợp các phòng/khoa, tổ chức đoàn thể cùng thực hiện các họat động giáo dục, khánh tiết, lễ hội các sinh họat phong trào.
- Công tác quản trị:
+ Quản lý cơ sở nhà cửa, phòng học, phòng làm việc, phòng máy tính, kho tàng, nhà ở,… và các tiện nghi, trang thiết bị của các công trình trên; tham gia việc kiểm kê tài sản theo định kỳ;
+ Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện/nước, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, đảm bảo các điều kiện, phương tiện phòng cháy chữa cháy;
+ Tiếp nhận, bảo quản, phân phối và thu hồi các dụng cụ, đồ dùng, tài sản của Trường; kịp thời phát hiện, báo cáo các trường hợp mất mát, hư hỏng, xuống cấp và đề xuất, thực hiện việc tu bổ, sửa chữa, thay thế các vật dụng, trang thiết bị, phương tiện làm việc, giảng dạy - học tập của trường;
+ Mua vật tư, vật dụng, thiết bị phục vụ họat động của nhà trường, đảm bảo các quy định về khảo giá, đánh giá, đấu thầu, kiểm tra thực hiện hợp đồng ký kết của nhà trường.
- Công tác thường trực bảo vệ cơ quan:
+ Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm, giữ gìn an ninh trật tự trong trường, duy trì thường trực công tác bảo vệ cơ quan;
+ Tổ chức tốt các họat động của đội Tự vệ, Đội phòng cháy chữa cháy của trường; giữ gìn trật tự trị an, bí mật Nhà nước, xây dựng Trường học an toàn;
+ Quan hệ chặt chẽ với chính quyền, cơ quan công an, quân sự địa phương phối hợp công tác bảo vệ an ninh chung trong khu vực.

* Cơ cấu tổ chức: hiện phòng có 01 Phó Trưởng phòng, 04 viên chức và 04 người lao động.